छत्रेश्वरीमा खेल गतिविधिलाई संस्थागत गर्दै लैजान पालिका स्तरिय समिति गठन